Jak se nazývá střešní konstrukce?

Střecha – vrchní izolační a obestavná část objektu, která slouží k ochraně objektu před nepříznivými vlivy prostředí.Skládá se z vodoizolační vrstvy a podkladu (latě, masivní podlahovina) položeného podél nosných konstrukcí střechy.

Střecha se skládá z nosných a obvodových konstrukcí. Obvodové konstrukce jsou střecha a štít/štít. Nosnou konstrukcí je příhradový systém.

Podkroví – jedná se o prostor mezi povrchem nátěru (střechou), vnějšími stěnami a stropem horního patra.

Obsah

 1. Strukturální charakteristiky
 2. Typy střech podle geometrie
 3. Specifikace výkonu
 4. Ochranné konstrukce střechy
 5. Střešní prvky
 6. Střešní nosné konstrukce
 7. Požadavky na střešní systém
 8. Regulační regulace
 9. Z čeho se skládá střecha domu?
 10. Štíty
 11. rejnoci
 12. Arkýřové okno
 13. Mauerlat
 14. Práh
 15. Podlahové trámy
 16. Cornice
 17. Základový rám
 18. Skejt
 19. Krokve
 20. Vrh
 21. Spotlight box
 22. Rohové krokve
 23. Narozhniki
 24. Krovky arkýřového okna
 25. Spodní ortéza
 26. Rack
 27. Horní ortéza
 28. Utahování
 29. Věšáky hřebenové vaznice
 30. The Endowys
 31. Řídící mřížka
 32. Ráfky
 33. Větrné desky
 34. Římsy
 35. Střešní krytina
 36. Střešní koláč
 37. Z čeho se skládá střecha:
 38. Vodovodní potrubí
 39. Ochrana proti sněhu
 40. Větrání
 41. Světlíky
 42. Čalounění
 43. Kapátko
 44. podhledy
 45. Podkroví nebo půda

Strukturální charakteristiky

Podle konstrukčních vlastností:

 • střecha může mít podkroví nebo může být bez podkroví (taková střecha se nazývá – víko);
 • sklon střechy může být plochý nebo šikmý;
 • střecha může mít nástavby (mezipatra, vikýře atd.);
 • Nejběžnější střechy z hlediska geometrie jsou: ploché, štítové, štítové lomené, štítové s vikýřem, skládací (obálkové), víceštítové, stanové, valbové, polovalbové.

Ramp – okraj, šikmá plocha střechy.

zaujatost – ukazatel strmosti střechy, je určen třemi způsoby: ve stupních úhlu mezi sklonem střechy a stropem horního podlaží; v procentech – poměr výšky střechy (H) k průmětu sklonu střechy na strop horního podlaží (L), vynásobený 100 = (H / L) ⋅ 100; v proporcích (H:L).

šikmá střecha – střecha se sklonem větším než 6° (10%). S menším předsudkem říkají – plochá střecha.

Mezipatro – nástavba malé výšky nad částí, zpravidla střední, nízkopodlažní obytné budovy, která má vlastní střechu, tyčící se nad společnou.

Střešní okna – otvory pro osvětlení a větrání půdních prostor, jakož i pro přístup na střechu.

Typy střech podle geometrie

Specifikace výkonu

Podle provozních vlastností:

 • střecha může mít neobytné podkroví a obytné (mansarda);
 • využívaná střecha a nevytěžovaná.

Podkroví (podkroví) – obytné podkroví. Podkroví nesmí být zatepleno (zateplen je pouze strop horního patra) a zatepleno (izolovány jsou svahy střechy).

Ovládání střechy – plochá střecha používaná jak k určenému účelu, tak k dalším provozním účelům: rekreační areál, sportoviště, trávník atd.

Ochranné konstrukce střechy

střecha – horní plot (skořepina) střechy, přímo vystavený atmosférickým vlivům. Chrání budovu před pronikáním atmosférických srážek.

Gable – koncová část střechy, část fasády budovy, uzavírací konstrukce mezi sklony střech. Slouží k vytvoření uzavřené místnosti pod střechou (podkroví) a k její ochraně před nepříznivými vlivy prostředí. Štít je od spodní části stěny oddělen římsami a je zpravidla vyroben z jiného materiálu než stěna, například stěna ze dřeva nebo cihel, štít z desek.

Tong (wimperg) – vrchol čelní stěny budovy, který má tvar ostrého úhlu a nachází se mezi dvěma střešními svahy, ale na rozdíl od štítu není štít oddělen od stěny římsou a tvoří s osou jednu rovinu fasáda a je vyrobena ze stejného materiálu. Pokud porovnáme štít s štítem, pak bude rozdíl v nepřítomnosti římsy, která vizuálně odděluje stěnu a štít, a materiál štítu se může lišit od materiálu stěny.

READ
Jak zalévat živé kameny?

Hledí – mini střecha, která se nachází nad koncovými stěnami pod štíty a slouží k ochraně stěn před atmosférickou vlhkostí.

Okapy – vnější pás sklonu střechy, vyčnívající za linii stěny. Slouží k zamezení padání srážek na stěny a je minimálně 75-80 cm Přesah střechy je rozdělen na štít a římsu.

střešní okapy – jedná se o konstrukci skládající se z přesahu střechy a její uzavírací části zespodu a z boku. Římsa se od přesahu liší tím, že zcela překrývá všechny prvky konstrukce krovu, které přesahují linii stěn. Římsa chrání nejen před atmosférickými srážkami, ale také zabraňuje pronikání vlhkosti a různých živých tvorů do podkroví a do podstřešního prostoru. Římsy mohou být nejen zcela součástí střechy, ale také součástí stěny. Římsa obepínající celý obvod zdi se nazývá – korunní římsa. Například když střešní římsa přechází do hledí, které odděluje štít od stěny. Podhled – lemovací římsová deska.

Střešní prvky

Skejt – nejvyšší prvek střechy ve formě rohu, který slouží k uzavření spoje střešních svahů.

Boky – trojúhelníkový sklon 4-sedmé střechy, umístěný na konci domu, shora krytý, spočívá s ostrým koncem.

Poloviční valma – valba, jejíž délka se zkracuje po spádu ze strany hřebene střechy nebo ze strany konce stavby.

Endova (drážka) – vnitřní roh střechy v podobě žlabu, tvořený spojením dvou svahů.

hřeben (žebro) – čára průsečíku dvou svahů tvořících vnější roh.

produkty – větrací otvory v šikmé střeše.

Provzdušňovače – větrací otvory ploché střechy, mechanická zařízení pro větrání ve vrstvách koláče plné ploché střechy. Určitě použijte při výrobě nového koberce podle starého.

Fretwork – přechodová římsa od paty ploché střechy k opěrce, obvykle uspořádaná pod úhlem 45° k vyhlazení rohů vazeb.

razuklonka – potěrové zařízení na ploché střeše s malými sklony a tvorbou hřebenů a údolí.

Střešní fólie – slouží k ochraně tepelné izolace a nosných konstrukcí střechy před vlhkostí.

Základní hydroizolační (neboli střešní) koberec – vrstvy válcovaných materiálů nebo vrstvy tmelů vyztužených sklem nebo syntetickými materiály, postupně prováděné na základně pod střechou.

Balastní systém – systém upevnění měkkých střech na plochých střechách s vysokou únosností i na exploatovaných střechách. Je cenově dostupný, snadno se instaluje a nepoškozuje hlavní hydroizolační koberec a navíc poskytuje jeho dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození a ultrafialovým paprskům.

Obojek – ochranné lemování vyčnívajících střešních prvků střešním plechem.

Kapátko – prvek ocelového povlaku parapetů, protipožárních stěn v podobě hrany zalomené.

okap – prvek šikmé střechy s vnějším odtokem, určený ke shromažďování vody a násilnému odvádění atmosférické vody do svodu.

Svod – potrubí sloužící k odvodu vody.

Střešní nosné konstrukce

Střešní systém – konstrukce sestávající z krokví a dalších prvků, která vnímá a odolává všem typům zatížení a přenáší je na stěny budovy. Skládá se ze střešních vazníků.

Farma – konstrukce tyčí nebo tyčí spojených dohromady.

Rafters (krokevní noha) – prvek příhradového krovu, který vnímá všechny typy zatížení a přenáší je na stěny, a horní patro konstrukce slouží jako podpěra střechy. Spodní konec se opírá o stěnu a horní konec je pod úhlem připojen k protilehlé noze krokve.

READ
Jaká je teplota ve venkovském domě v zimě?

Šikmé krokve – mají důraz na konce a střední část (v jednom nebo více bodech).

Závěsné krokve – spočívající ve spodní části na obláček nebo Mauerlat a v horní hřebenové části spoléhat na sebe nebo na hřebenový běh (bez mezilehlých podpěr).

Skejt – horní vodorovná hrana střechy spojující vazníky.

Boj na bruslích – kus desky / překližky nebo kovové obložení spojující krokve v hřebeni.

Mauerlat – nosník umístěný podél obvodu stěny, na kterém spočívají spodní konce šikmých krokví. Mauelat umožňuje rozložit koncentrované zatížení z krokví na celou část stěny.

Rack – kus prkna / dřeva, založený na obláčky a podpírající nohu krokve, slouží k vyložení krokví a uspořádání stěn podkroví.

Babka – centrální stojan, který spočívá na hřebeni.

Brace – Úhlový stojan.

Rigel – kus desky spojující nohy krokví k sobě. Slouží ke zvýšení tuhosti příhradového vazníku a zabraňuje pohybu krokví.

Utahování – kláda / trám / deska spojuje nohy krokví k sobě. Od příčníku se liší tím, že obláček je založen na Mauerlatu a posteli.

Mare – kus prkna, který prodlužuje nohu krokve pro uspořádání přesahu střechy.

Sleg – Průvodce pro přírodní dlaždice.

střešní základna – povrch, na který se krytina pokládá. Obvykle se provádí ve formě přepravky nebo masivní podlahy.

Přepravka – střešní krytina z desek nebo tyčí, připevněná ke krokvím a sloužící jako základ pro krytinu. Laťování vnímá celé tíhové zatížení od střechy a přenáší je do systému vazníků přes kontralati a hrubou podlahu.

protimřížka – tyče o minimálním průřezu 30 × 50 mm umístěné pod bednou, kolmo k ní a zajišťující odvětrávání podstřešního prostoru a sloužící k upevnění hydroizolační fólie.

Návrh podlahy – podlahy z desek, dřevotřísky, dřevovláknitých desek nebo jiných typů desek, které se přibíjejí přímo na systém krovu a slouží jako podklad pro hydroizolační materiál a podklad pro upevnění kontramříže.

obreshetina – prvek přepravky, který je vyroben z dřevěných tyčí, lamel nebo prken z jehličnatých druhů (bez chomoutu a procházejících suků) ne nižší než druhý stupeň, na který jsou dlaždice položeny. Minimální průřez tyče je 30 × 50 mm.

Všechny materiály prezentované na těchto stránkách jsou pouze pro referenční a informační účely a nelze je považovat za přímý návod k použití. Každá situace je individuální a vyžaduje své vlastní výpočty, po kterých je třeba zvolit správnou technologii.

Nedělejte unáhlená rozhodnutí. Mějte na paměti, že to, co funguje pro ostatní, nemusí fungovat pro vás.

Správa stránek a autoři článků nenesou odpovědnost za žádné ztráty a následky, které mohou nastat při používání materiálů stránek.

Střecha je jedním z hlavních prvků konstrukce, na jejíž provedení jsou kladeny vysoké nároky. Kvalita střechy určí spolehlivost ochrany konstrukce před srážkami a tepelnými ztrátami. Typ střechy se vybírá ve fázi návrhu. Současně jsou určeny jeho rozměry a vypočteny materiály. Zvažme, z čeho se skládá střecha domu, jaké požadavky jsou kladeny na prvky a z jakých materiálů jsou vyrobeny.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Požadavky na střešní systém

Pro zajištění spolehlivé ochrany před deštěm, sněhem, průvanem a chladem musí střešní konstrukce plně splňovat požadavky na spolehlivost a bezpečnost. Nejprve byste si měli vybrat optimální typ střešního systému používaného v soukromé výstavbě. U venkovských domů je nejlepší použít šikmé střechy, které mají úhel sklonu větší než 20°. Volba optimální hodnoty závisí na vlastnostech konkrétní struktury a klimatické oblasti.

READ
Jak se jmenuje cibule, která voní po česneku?

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Mezi hlavní požadavky na střešní systémy patří:

 1. Spolehlivá konstrukce krokví. Při jeho výrobě musí být použity vysoce kvalitní materiály. Musí přitom jednoznačně odpovídat projektové dokumentaci. Krokvový systém konvenční sedlové střechy bude stát mnohem méně než výstavba složitých konstrukcí s více sklony. Jeho stavba navíc zabere méně času.
 2. Spolehlivost a efektivní výkon jeho funkcí – ochrana domu před deštěm, sněhem, větrem, chladem a dalšími povětrnostními jevy. Aby byla zajištěna spolehlivost střechy, při její instalaci je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že by mělo existovat minimum spojů.
 3. Snadno se udržuje. Při návrhu a montáži střešního systému byste měli zvážit možnost jeho údržby a oprav.

Přesné dodržování požadavků na návrh střešního systému zajistí jeho dlouhou životnost a absenci problémů během provozu.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Regulační regulace

Při uspořádání střešního systému je třeba vzít v úvahu následující faktory:

 1. Mezi membránou, která chrání před větrem a vlhkostí a pokládá se na tepelnou izolaci, a krytinou na zateplené střeše musí být větrací mezera. Týká se to střešní krytiny, která se vyrábí z kusových i deskových materiálů.
 2. Použití parotěsné membrány na vnitřní straně podkroví. Materiál se používá k ochraně vláknité tepelné izolace před tvorbou vlhkosti na ní v důsledku teplotních změn. V opačném případě tepelně izolační vrstva rychle ztratí své vlastnosti.
 3. Pro výrobu nosných konstrukcí se používají kvalitní a předsušené desky. Velikost sekce závisí na typu použitého systému, celkové hmotnosti střechy a konstrukčním zatížení na ni.
 4. Kromě toho byste měli zvolit vysoce kvalitní dekorativní střešní prvky. Patří mezi ně žebříky a sněhové zábrany.

Při rekonstrukci je třeba dbát na kontrolu tepelně izolačních vlastností. Pokud použité materiály ztratily svou pevnost, mají vysokou vlhkost a neplní dobře svou hlavní funkci, je nutná jejich kompletní výměna. Pokud jsou v přijatelném stavu, stačí je pouze důkladně vysušit.

Z čeho se skládá střecha domu?

Použité střešní prvky závisí na typu střešního systému. Některé prvky jsou však nezbytnou součástí každého typu střechy. Jiné se používají při stavbě střech složitých tvarů a typů.

Štíty

Finální prvek fasády. Nejčastěji mají trojúhelníkový tvar. Pro výrobu se zpravidla používá materiál pro povrchovou úpravu stěn. Štíty však mohou být vyrobeny na základě jiných možností: například opláštění OSB s další dekorativní úpravou.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

rejnoci

Svahy jsou střešní prvky, které se nacházejí mezi nohami systému krokví, umístěnými na okrajích. V závislosti na typu střechy mohou mít svahy různé tvary. Nejčastěji se však používají obdélníkové nebo trojúhelníkové možnosti.

Arkýřové okno

Tento prvek vystupuje z roviny fasády. S jeho pomocí se plocha místnosti zvětšuje. Typ použité konstrukce je nezávislý na typu podkladové střechy.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Mauerlat

Prvek střešního a střešního systému, který je vyroben ze dřeva. Mauerlat je extrémní spodní podpěra nohy krokve. Tento střešní prvek je instalován po celém obvodu budovy na vnější stěně.

Mauerlat se používá tak, aby zatížení z podpěrných bodů bylo rozloženo po celé ploše konstrukce. Tyto střešní prvky slouží k zajištění pevného spojení se stěnami.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Práh

Jedná se o nosný prvek střechy a střešního systému, který je vyroben ze dřeva a slouží ke zvýšení pevnosti hřebene a dalších nosných prvků tvořících střechu.

READ
Jak zalévat květinu ginura?

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Podlahové trámy

Může být prvkem střechy nebo stropů. Při stavbě střechy se systém krokví opírá o podlahové nosníky. Jejich použití je zvláště důležité při stavbě střech složité konstrukce a velkých rozměrů. Montáž podlahových nosníků se provádí na nosné stěny nebo na nosníky.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Cornice

Jedná se o střešní prvek, který odděluje vertikální rovinu fasády od okraje. Římsa se používá k ochraně stěny před deštěm, kroupami a jinými srážkami.

Může také působit jako dekorativní prvek střechy kombinovaného nebo měkkého typu. V tomto případě se instaluje mezi podlahy. Dekorativní římsa je tenký vodorovný pás, který ladí s fasádou budovy nebo v kontrastním odstínu.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Základový rám

Odkazuje na hlavní prvky nosné konstrukce střechy. Rám obsahuje svislé podpěry a vodorovné nosníky. Podpěry jsou instalovány na lůžkách. Instalace nosného rámu se provádí pod hřebenem a v jiných oblastech, kde je vyžadováno dodatečné zpevnění a podpora nohou krokví.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Skejt

Nejvyšší bod systému krokví, ve kterém jsou spojeny svahy. Můžeme také hovořit o přídavném prvku používaném pro spolehlivou instalaci materiálu na spojnici svahů. Je to hlavní součást, která tvoří střešní krytinu kovových a jiných typů střech.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Krokve

Krokve jsou prvky šikmých a jiných typů střešních krytin. Používají se k rozložení zátěže. V horní části jsou krokve vzájemně spojeny hřebenovým trámem a mohou se také opírat o samostatnou konstrukci. K výrobě krokví lze použít dřevo různých průřezů.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Vrh

Používají se k prodloužení nohou krokví k vytvoření římsového přesahu. Pro výrobu klisniček se používají desky s menším průřezem než na krokve. To je způsobeno skutečností, že zatížení klisniček je menší než na hlavních krokvích.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Spotlight box

Je to rám, kterým je opláštěn přesah střechy. Použití tohoto střešního prvku a střešního systému nejenže dodává konstrukci úhlednější vzhled, ale také snižuje pravděpodobnost, že střešní materiály budou podkopávány nadměrným zatížením větrem. Proto je jeho použití povinné v regionech, které se vyznačují silným větrem. Desky a plastové panely se používají k výrobě reflektorových boxů.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Rohové krokve

Pro stavbu střech s více sklony je nutné použít rohové krokve. Jedná se o nejdelší prvky střechy, proto je třeba věnovat zvláštní pozornost jejich instalaci.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Narozhniki

Jsou konstrukční částí, která se používá ke zvýšení tuhosti při instalaci rohových krokví.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Krovky arkýřového okna

Zjednodušují instalaci střešních materiálů a poskytují vysoké výkonové charakteristiky střechy jako celku.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Spodní ortéza

Používá se ke zvýšení tuhosti a pevnosti krokvového systému. Jeho spodní konec je instalován do nosníku a svislé podpěry. V tomto případě může být jeho horní část připevněna k noze krokvového systému.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Rack

Slouží jako podpora pro zajištění pevnosti konstrukce. Spodní část je umístěna na nosníku, který poskytuje dodatečnou stabilitu.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Horní ortéza

Podobně jako předchozí prvek slouží k tomu, aby krokvový systém získal zvýšenou pevnost a spolehlivost. Instaluje se ve své horní části, přičemž horní část se opírá o krokve a spodní část o horizontální táhlo.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Utahování

Pro spojení dvou krokví do jedné silné, tuhé a spolehlivé konstrukce se používá speciální utahování. Jeho použití je zvláště důležité, pokud budou použity těžké střešní materiály.

READ
Jak se nazývá tele?

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Věšáky hřebenové vaznice

Pro posílení systému krokví při instalaci velké střechy nebo složité konstrukce se doporučuje použít další prvky, mezi které patří věšáky na hřebenové nosníky. Montují se svisle, spodní částí jsou upevněny do vodorovného táhla, respektive do krokví.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

The Endowys

Tento prvek je vnitřní úhel, který se získá spojením dvou sklonů střechy. Při instalaci této jednotky bylo nutné být obzvláště opatrní, protože je na ní značné zatížení.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Řídící mřížka

Protimřížka je povinným prvkem střechy. Mezi vrstvou tepelně izolačního materiálu a hlavním povlakem je nutné uspořádat ventilační potrubí. K výrobě protimříže se používá řezivo o tloušťce cca 4–5 cm, jeho montáž se provádí podél nohou krokví.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Ráfky

Jedná se o masivní nebo příhradovou podlahu kladenou na krokve. Používá se jako základna, na kterou bude položen střešní materiál. Jeho použití umožňuje zvýšit tuhost příhradové konstrukce.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Větrné desky

Instalace větrných desek je nutná pro zvýšení pevnosti a tuhosti systému krokví. Jsou to povinné prvky používané při stavbě velkých střech nebo v oblastech se silným zatížením větrem.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Římsy

Používají se k usnadnění procesu dokončení převisu okapu a také dodávají střeše elegantní a reprezentativní vzhled.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Střešní krytina

Nátěr chrání konstrukci před srážkami, zajišťuje těsnost a dodává budově atraktivní vzhled.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Střešní koláč

Všechny vrstvy střešních materiálů, které zabraňují pronikání vlhkosti, tepelným ztrátám a chrání před vnějším hlukem, tvoří střešní koláč.

Z čeho se skládá střecha:

 1. Parozábrana. Zabraňuje pronikání kondenzátu do tepelně izolačních materiálů.
 2. Tepelná izolace. Používá se ke snížení tepelných ztrát v podkroví nebo podkroví. Jako tepelná izolace se nejčastěji používá minerální vlna.
 3. Větruodolná. Používá se k ochraně tepelně izolačních materiálů před vyfukováním vláken průvanem.
 4. Protimřížka. Používá se k větrání prostoru pod střechou, aby se zabránilo hromadění kondenzátu.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Vodovodní potrubí

Žlaby jsou povinným prvkem střechy, který je nutný k odstranění srážek a roztaveného sněhu z povrchu svahů. Použití okapů pomáhá zabránit zamokření půdy v suterénu domu a základu.

Mezi hlavní prvky drenážního systému patří žlab, nálevka, svislé vývody a držáky, které slouží k upevnění všech komponentů.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Ochrana proti sněhu

Aby sněhová vrstva nespadla ze střechy v podobě laviny, používají se speciální sněhové záchyty. Sněhová ochrana je připevněna k opláštění krokvového systému.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Větrání

Ventilační výstupy jsou nutné k uspořádání průchodu ventilačních a jiných potrubí přes tepelnou izolaci, hydroizolaci a střešní materiály. Jsou vyrobeny z různých materiálů, takže je snadné vybrat si variantu, která bude vyhovovat vašemu designu střechy.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Světlíky

Vyznačují se zesíleným provedením, takže vydrží i velké zatížení. Vyznačují se nejen vysokou výkonností, ale také speciální metodou otevírání.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Čalounění

Liší se velikostí a účelem. Okapová lišta je upevněna na opláštění a přední lišta je fixována pro ochranu proti profouknutí v oblasti štítu.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Kapátko

Slouží ke správnému odvodu vody z hydroizolační vrstvy do drenážního systému.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

podhledy

Používá se pro lemování převisů okapů. Zvláštností je přítomnost perforace. Mohou být vyrobeny z různých druhů materiálů.

Prvky střešní krytiny a střešního systému

Podkroví nebo půda

V závislosti na konstrukci domu může být buď podkroví pro skladování věcí pod střechou, nebo plnohodnotné obytné patro. Podkroví má nejčastěji nízkou výšku stropu. Podkroví se vyznačuje vysokými stropy a plnou tepelnou izolací a není hlavním prvkem střechy.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: